skip to Main Content

De vereniging Schisis Nederland is op zoek naar een nieuwe penningmeester.

Functie

De penningmeester is verantwoordelijk voor het handhaven van de financiële discipline in de vereniging en zorgt voor tijdig beschikbaar zijn van de financiële planning en rapportage. De inhoudelijke aspecten van lotgenotencontact, informatievoorziening en belangen behartiging, c.q. het maken van budgetten en plannen, het opvragen van offertes, het uitvoeren van die plannen, vallen onder de verantwoordelijkheid van de andere bestuursleden/portefeuillehouders in het bestuur. De penningmeester ondersteunt de bestuursleden bij voorkomende vragen omtrent budgetteren, financiële planning van de uitvoering van voorgenomen activiteiten en daarbij behorende uitgaven.

De financiële administratie, met onder andere het boeken van inkomsten, facturen, declaraties en uitgaven, het opmaken van de balans, de kwartaalrapportage en het opstellen van het financieel jaarverslag behoren niet tot de taken van de penningmeester. Deze activiteiten en ook de ledenadministratie zijn uitbesteed aan het Landelijk Bureau. Het Landelijk Bureau is verantwoordelijk voor het zodanig inrichten en up-to-date houden van de administratie dat deze steeds voldoet aan relevante wet- en regelgeving en aan de eisen van subsidieverstrekkers.

De penningmeester kan de boekhouding en de ledenadministratie, beide ondergebracht in de applicatie eCaptain, raadplegen en gegevens daaruit gebruiken voor het ondersteunen van de bestuursleden/portefeuillehouders die belast zijn met de genoemde inhoudelijke aspecten.

Zij/hij verzorgt ook de communicatie over financiële onderwerpen met het Landelijk Bureau.

Wij zoeken wij?

Onze vereniging is relatief klein met een eenvoudige administratie en een beperkt budget. Wij vragen iemand die zich betrokken voelt bij de problematiek van mensen met een schisis, met kennis van een eenvoudige administratieve omgeving en belangstelling voor de hierboven beschreven taken en verantwoordelijkheden. De tijdsbesteding per maand kan variëren maar bedraagt gemiddeld 5 uur per maand, inclusief deelname aan de bestuursvergaderingen.

Reageren

Mocht u geïnteresseerd zijn dan kunt u voor meer informatie via het mailadres [email protected] contact opnemen met de huidige penningmeester.

Procedure

Bij gebleken geschiktheid draagt het bestuur de nieuwe penningmeester voor op de algemene ledenvergadering (ALV) waarna de leden over haar/zijn toetreden tot het bestuur beslissen.

De inkomende penningmeester zal na een korte inwerkperiode de verantwoordelijkheden van de vertrekkende penningmeester overnemen. De vertrekkende penningmeester blijft bij de vereniging betrokken, ook nadat de inkomende penningmeester door de ALV is benoemd, en is dus na de benoeming in voorkomende gevallen op aangeven van de nieuwe penningmeester beschikbaar voor overleg.

Back To Top